Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Sáng chiều dìu dắt tuổi xanh
Giúp trẻ chữ nghĩa, học hành nên danh?