Câu đố về thức ăn:

Ruộng đồng thì gió thổi luôn
Khi vui con chị, khi buồn con em?