Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Quen gọi là hạt
Chẳng nở thành cây
Nhà nhà cao đẹp
Dùng tôi để xây.
(Là hạt gì?)