Câu đố về thực vật:

Quê cha ở cánh rừng xa
Về già xa xứ biết là về đâu
Đi qua sông Đuống sông Cầu
Xả thân giúp ích công đầu có tôi
Là cây gì?