Câu đố về quả:

Quả gì xanh đổi lấy vàng
Ruột giúp ngon miệng, vỏ thời cứu nhân?