Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì tình cảm với nhau... quả gì?