Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Ngán cho thân phận tôi không
Có lưỡi, có mũi mà không có mồm.
Suốt đời khom chiếc lưng còng
Giúp nhà nông việc chuyên cần sớm hôm.
(Là cái gì?)