Câu đố về các nhân vật lịch sử:

“Ông lười ở đất Thượng Hồng”
Giúp dân trị bệnh, thuộc hàng danh y
Sống đời hữu ích thanh cao
“Y tông tâm lĩnh” ngàn sau nhớ người?