Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Ở đâu gang thép rất nhiều?