Đố ai:

Ai người thầy giáo tuyệt vời
Trò ông bao đấng nên người tài danh
Cáo quan, căm lũ nịnh thần
Dâng “Thất trảm sứ” chẳng cần lợi danh?