Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Không phải là biển
Sâu hút sâu hun?