Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì sánh với công cha
Trẻ già, lớn bé cũng là biết qua?