Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Xây thành đắp lũy cho cao
Tay bưng thúng thóc, để vào trong hang?