Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì Hồng Đức khắc bia
Việt Chiêm hai nước phân chia rõ ràng?