Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cao nhất Việt Nam
Vốn cùng chung họ nhà Hoàng Liên Sơn?