Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Nửa tối thì nửa sáng
Có biển rộng núi cao
Quay tròn không chóng mặt
Đó là quả gì nào?
(Là quả gì?)