Câu đố về đồ vật:

Nóng dùng, nguội cất
Áo thẳng, quần ngay
Để người ăn diện?