Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nhớ người họ Đặng năm nao
Phò Trần, tráng sĩ gươm mài dưới trăng?