Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nhấn không chìm
Đốt không cháy
Nắng thì thấy
Mưa thì không?