Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Hòn đất mà biết nói năng
Thì hàm răng ấy của ông chẳng còn?