Dế con ngồi vểnh râu

Nhìn trăng treo ngọn cỏ

Lắc lư lắc lư đầu

Nhịp chân chơi đàn gió.

 

Mấy o đom đóm nhỏ

Rước đèn qua lũy tre

Nghe tiếng đàn í ọ

Vòng quanh múa đêm hè.

 

Giọng thanh lẫn giọng rè

Nhịp trầm xen nhịp bổng

Hòa theo tiếng dế re

Muôn trùng vui hợp xướng.

 

Nghênh cái đầu bóng lưỡng

Tay đàn kéo thêm hăng

Nhạc sĩ nhí sung sướng

Chớp ngời xanh mắt trăng!