Câu đố về đồ vật:

Nhà nhà đều chẳng thiếu tôi
Trẻ ngồi, già tựa; chị nằm, anh chơi?