Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Nhà đen lại đóng đố đen
Trên thì sấm động, dưới thì đèn chong.
(Là gì?)