Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta thiết kế công trình
Tôi đây thiết kế áo mình áo ta?