Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta nhà ở, nhà ăn
Tôi đây cũng nhà, nhưng chỉ ghi tin?