Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Anh em bốn đứa một nhà
Tuy rất thuận hòa, nhưng chẳng ở chung?

Đố là gì?