Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta cắt, anh đây kết
Bên anh, sắt thép lửa bay đầy trời?