Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người ta cân thóc cân ngô
Em cân công lý, tin vui mọi nhà?