Câu đố về thức ăn:

Người ta ấn loát báo chương
Em đây ấn loát bột đường mời nhau?