Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Ngó lên bốn phía mây mù
Sông nào giặc Thát Đát thua chết vùi?

Đố là sông gì?