Câu đố về thức ăn:

Nghe tên tưởng quả trên cành
Bột, đường, đậu, mỡ sinh thành ra tôi?