Câu đố về thức ăn:

Nghe như có cẳng, có chân
Trong khi em chỉ có thân bột tròn?