Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha áo mẹ chữ thầy,
Lo sao cho bõ những ngày ước ao.