Dạy con từ thuở tiểu sinh,
Gần thầy, gần bạn tập tành lễ nghi.
Học hành cách vật chí tri,
Văn chương, chữ nghĩa nghĩ gì cũng thông.