Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ngày mất dạng, đem lại ra
Bám lấy cây lá, long lanh hạt tròn?

Đố là gì?