Câu đố về đồ vật:

Ngả lưng cho thế gian ngồi
Ngồi xong hết mệt, kêu người bất trung?