Câu đố chữ gì:

Nếu không có nó đồng hành
Việc to việc nhỏ khó thành bạn ơi
Một khi bị ngã mất rồi
Đừng buồn nhé phút nên người là đây?