Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa hết Lý đến Trần
Đảo thành thương cảng, thương nhân ra vào?