Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Cành dài, quả trắng, cây cao
Trồng hoài, trồng mãi mà nào được ăn.
(Là cây gì?)