Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Năm xưa chiến thắng Điện Biên
Hầm sâu Đờ-Cát ở trên đồng gì?