Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Năm con năm đầu, chung nhau hai mắt
Gan nằm sát đất, đi đâu đi cùng?