Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mười lăm, mười sáu tốt bông 

Đến ba mươi tuổi, không chồng chết queo?

Đố là gì?