Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mưa gì tháng bảy tìm về
Ngày đêm trời cũng rầu rầu theo mưa?

Đố là gì?