Câu đố về vật dụng:

Một thân mà có ba đầu
Đo đo, đếm đến trước sau vẹn toàn
Là cái gì?