Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một phen quét sạch quân Đường
Nổi danh Bố Cái Đại Vương thuở nào?