Câu đố về cây:

Mình dài một thước,
Cỏ mọc lông mao
Gặp người quân tử
Xỏ ngay kim vào.