Câu đố về đồ vật:

Một nhà cùng cuốc, cùng mai
Tôi đây xắn đất giúp người dựng xây?