Câu đố về các loài động vật:

Một lòng khuya sớm chuyên nghề
Trách người vô nghĩa, nỡ chê ngu đần?