Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì xác giặc ngổn ngang
Quân Thanh, tướng Nghị quáng quàng tháo thân?

Đố là sông gì?