Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Một lòng giữ đúng chiếu vua.
Tiền muôn bạc triệu cũng thua gan vàng
Giữ tròn liêm chính, trung can
Phò vua, giúp nước chiêu an trong ngoài.
(Là ai?)